جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1402/09/20

برپایی دکل حفاری ۷۳ فتح در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

خلاصه خبر

برپایی دکل حفاری ۷۳ فتح در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی