جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1402/03/23

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد:

عملیاتی شدن دکل حفاری ۷۲ فتح در میدان نفتی اهواز

خلاصه خبر

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: دکل حفاری ۷۲ فتح ساخت جهاد دانشگاهی در مناطق نفت خیز جنوب در چرخه عملیات قرار گرفت.