جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1400/04/27

سرپرست پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی؛

شرایط خوبی برای تولید انرژی های نو در کشور داریم

خلاصه خبر

به گفته سرپرست پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی کشور ما از نظر جغرافیای طبیعی و مناطق وسیع غیر قابل کشت و با قابلیت بالای راندمان انرژی خورشیدی شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاری و ایجاد مزارع انرژی نو یا تجدیدپذیر را دارد.

سرپرست پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی؛