جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت
چشم‌انداز سازمان جهاد دانشگاهي علم و صنعت

خودباوری، تلاش جمعیِ مستمر و تعهد به رویکرد علمی و عملی، ما را به انتخاب اول صنایع کشور و معتبرترین برند در حوزه‌ی توسعه و تولید محصولات فناورانه در منطقه‌ تبدیل خواهد نمود.

ما کارکنان جهاد دانشگاهی علم‌وصنعت، به دلیل ایفای نقش در یک مجموعه‌ی اقتصادی سرآمد که مایه‌ی افتخار ملی است، به خود افتخار خواهیم کرد. فعالیت‌‌های کارا و مسئولانه‌ی ما در جهت تحقق الگوی موفق یک مجموعه‌ی توأمان پژوهشی و تولیدیِ دانش محور و عمل‌گرا، به رشد و توسعه‌ی مستمر این مجموعه منجر خواهد شد .

JMQP03-03


ماموريت جهاد دانشگاهي واحد علم و صنعت

جهاد دانشگاهی علم‌وصنعت به عنوان یکی از واحدهای جهاد دانشگاهی، ضمن پایبندی به اصول، ارزش‌ها و انتظارات آن مجموعه می‌کوشد از طریق انجامِ؛

  • پژوهش‌های‌کاربردی فناورانه و
  • تجاری‌سازی آنها در قالب مدلهای کسب‌و‌کار اقتصادی،

نسبت به ارائه‌ی راهکارهای فناورانۀ مبتنی‌بر‌دانش برق، مکانیک و مهندسی‌شیمی برای حل مسائل‌صنایع‌کشور و توسعه‌ی دامنه‌ی فعالیت خود در بازارهای خارج از کشور اقدام نماید.

ایفای این نقش ضمن اثرگذاری بر تولید ملّی، زمینه مناسبی برای فعالیت ارزش آفرین دانش‌آموختگان و متخصصان دغدغه مند فراهم می‌نماید.

JMQP02-02