جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت


مشتری*
محصول*
تکمیل کننده فرم*
سال خرید
سال بهره برداری
صفحه بعد
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1