جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

مجموعه های فشارقوی مدولار AC

مجموعه آزمايشگاهی فشارقوی مدولار، به منظور استفاده در آموزش دانشجويان مهندسی برق، تجهيزات آزمايشگاهی كنترل كيفيت و تحقيقاتي كارخانجات صنايع فشارقوی، توسط جهاد دانشگاهي علم و صنعت طراحي و ساخته شده است و از سوی مركز مهندسی فشارقوی عرضه مي‌گردد. استفاده از تجهيزات آزمايشگاهی فشارقوی نه تنها برای تحقيقات پايه در زمينه ولتاژهای زياد در دانشگاه‌ها، بلكه برای انجام پژوهشهای كاربردی در صنعت و مراكز تحقيقاتی بعنوان يك مجموعه مفيد امری پذيرفته شده است. اجزاء متشكله اين مجموعه براحتی قابل حمل مي‌باشند. با توجه به مدولار بودن مجموعه بخشهای مختلف آن بوسيله پايه و جعبه تقسيمهای فلزی معلق در قالب يك مجموعه به يكديگر نصب و محكم مي‌شوند. با تجهيزات اين مجموعه، تركيبهای مداری زير را مي‌توان با روشهاي ساده ايجاد كرد. اهم كاربردهای مجموعه‌های آزمايشگاهی فشارقوی در مراكز آموزشی، پژوهشی و صنعتی مي‌باشد. اين مجموعه از تعدادی المانهای سبك و قابل حمل تشكيل شده و قابليت انجام تست های AC, DC, Impulse را دارد. به عنوان نمونه مجموعه فشار قوی DC از يك ترانسفورماتور AC و ديود تشكيل شده كه يك خازن فشار قوی را شارژ مي نمايد و در نتيجه امكان تست هاي فشار قوی DC كابل ها و خازن های فشار قوی فراهم مي شود

مشخصات فنی:

  • مدار AC يك طبقه / دوطبقه / سه طبقه
  • مشخصات فني:
  • ولتاژ نامي: 100kV/200kV/300kV rms
  • قدرت نامي: 5kVA
  • جريان نامي: 50mA/25mA/16mA
  • فركانس:50HZ
  • درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 4
  • سیکل کاری: دائم کار

اطلاعات تماس
مرکز مهندسی فشار قوی
شماره تلفن بخش بازرگانی
021-77458440
شماره تلفن دفتر مدیریت
02177499383
آدرس ایمیل سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت
info@jdevs.ir
آدرس ایمیل مرکز مهندسی فشار قوی
sales.hve@jdevs.ir
محصولات مرتبط بااین گروه